Regelgeving en beleid

Wat is het beleid voor zonnevelden?Dat staat in het Beleidskader Zonnevelden. Dat is op 8 juli 2021 vastgesteld in de Gemeenteraad. Het doel is om in 2040 zoveel duurzame energie op te wekken dat de gemeente energieneutraal is. In 2017 heeft de gemeenteraad beleid voor zonnevelden vastgesteld, met een plafond van max 100 hectare. Onder dat beleid is 45 hectare vergund. In 2020 is het beleid uit 2017 geëvalueerd en op 8 juli 2021 is het nieuwe beleidskader vastgesteld. De gemeenteraad heeft bepaald dat er tot 2025 nog max 55 hectare mag worden vergund. Stroomveld De Knoest vult daarvan 20 hectare in. Vanaf 2023 wordt het huidige zonneveldenbeleid geëvalueerd. Dan wordt bepaald hoeveel ha zonneveld er nog bij moeten komen.
Hoe wil de gemeente ervoor zorgen dat ze in 2040 energieneutraal is?De gemeente zet in op maximaal besparen, maximaal de daken vol leggen met zonnepanelen en tot aan 2025 100 hectare zonneveld en 7 windturbines te ontwikkelen (3 bestaand – Windpark Houten en 4 nieuwe – Windpark Goyerbrug).  
Hoeveel draagt Stroomveld de Knoest bij aan Houten energieneutraal te maken in 2040?Van de 100 hectare aan zonneveld die de gemeente tot aan 2025 wil laten ontwikkelen vervult Stroomveld De Knoest 20%.
Waar komen eventuele nieuwe zonneweides?De gemeente Houten heeft beleid gemaakt. Zie de kansenkaart in het Beleidskader Zonnevelden. Daarin staat ook de limiet voor het aantal hectare zonneveld per gebied. De gebiedstabel zit achterin het Beleidskader. Het beleidskader is te downloaden van de gemeentewebsite.
Hoeveel hectare zonneveld komt er?Volgens het Beleidskader Zonnevelden voor de periode tot 2025 in totaal 100 hectare. Daarvan is 45 hectare al vóór 2022 vergund. Stroomveld De Knoest is goed voor nog 20 hectare.
Hoe kunnen inwoners invloed hebben op het beleid?De gemeenteraad heeft het Beleidskader Zonnevelden 8 juli 2021 vastgesteld. Het wordt na 2023 geëvalueerd. Dan is er via de gemeenteraad invloed mogelijk op eventueel nieuw beleid.
Voor hoe lang geldt het maximum van 55 hectare zonnevelden?Tot 2025.
Komen alle zonnevelden in Schalkwijk?In het Beleidskader Zonnevelden staat een ‘kansenkaart’. Daarop is zichtbaar in welke gebieden zonnevelden kunnen komen. Die liggen ook in andere delen van de gemeente dan Schalkwijk, zoals bijvoorbeeld ’t Goy.
Houden de percelen voor Stroomveld De Knoest de landbouwbestemming?Ja, de bestemming van de gronden blijft agrarisch. Met het zonneveld wordt tijdelijk (30 jaar) afgeweken van het bestemmingsplan. Na 30 jaar moet de grond weer in de oude staat worden opgeleverd en is deze weer te gebruiken als agrarische grond.
Moet het bestemmingsplan worden gewijzigd?  Dat is niet nodig. De initiatiefnemers krijgen een uitzondering om het perceel 30 jaar te gebruiken voor een zonneveld. Daar zit een opruimplicht aan vast. Daarna kan het weer agrarische grond worden. Aan het einde van de looptijd kan de grondeigenaar weer over het perceel beschikken.
Waarom worden niet eerst de daken volgelegd voordat we aan zonnevelden op landbouwgrond beginnen?Ook als alle daken zouden kunnen worden voorzien van zonnepanelen, zijn zonneweides nodig om genoeg duurzame energie op te wekken.
Hoe gaat het met het streven om alle daken ook vol met panelen te krijgen?  De gemeente Houten rekent erop dat heel veel daken volgelegd worden. Maar het loopt niet vanzelf. Veel voorkomende obstakels zijn de sterkte van het dak en de onmogelijkheid om de stroom aan het elektriciteitsnet van Stedin terug te leveren. Dit is niet eenvoudig op te lossen.
Hoe ziet het vergunningsproces van de gemeente eruit?Op hoofdlijnen: Indienen formele vergunningsaanvraagGemeente, provincie en waterschap beoordelen de aanvraagCollege van B&W neemt een besluitHet besluit gaat naar de gemeenteraad en die beslist over een verklaring van geen bedenkingen (vvgb)Het plan ligt zes weken ter inzage, er kunnen eventueel zienswijzen worden ingediendCollege van B&W beantwoordt de zienswijzenHet collegebesluit en het eventueel aangepaste plan gaan naar de gemeenteraadDe gemeenteraad beslist over de definitieve vvgb en een definitieve vergunningTegen het verlenen van een vergunning kan bezwaar gemaakt worden bij de rechter