Gemeenteraad heeft geen bedenkingen

Zonnevelden passeren volgende mijlpaal

De gemeenteraad van Houten verstrekte op 5 juli een voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest. De raadsfracties waren positief over de invulling van de plannen en het betrekken van de omgeving en waren unaniem in hun oordeel. Hiermee komt verlening van de omgevingsvergunning voor deze projecten in zicht. Een belangrijke mijlpaal voor de inwonersinitiatieven Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten en ontwikkelaars BHM Solar en Chint Solar.

Vergunningsaanvragen op de agenda

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stonden de vergunningaanvragen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest op de agenda. Beide projecten scoorden bij de maatschappelijke tender het beste op o.a. inwonersparticipatie en meervoudig ruimtegebruik zoals het versterken van biodiversiteit en recreatie. Nadat de raadsleden in het Rondetafelgesprek van 21 juni daarover al hun vragen hadden kunnen stellen werd er in de raadsvergadering op 5 juli door de raadsleden over gedebatteerd.

Aanvraag SDE++ subsidie mogelijk

De raad nam een motie van Natúúrlijk Houten aan om de eerste raadsvergadering na het zomerreces te vervroegen. Het is de bedoeling om in die vergadering te besluiten over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Daarna kunnen de vergunningen worden verstrekt. Dat geeft Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland de mogelijkheid om de aanvraag  van SDE++ (subsidie) voor de zonnevelden op tijd in te dienen. Toekenning van de subsidie is weer van belang voor de financiering van de projecten. De motie van Natúúrlijk Houten ten aanzien van weidevogelbeheer is ingetrokken met de toezegging dat de fractie werk gaat maken van het op de kaart zetten van weidevogelbeheer in de gemeente Houten.

Voorlopige verklaring van geen bedenkingen

De raadsfracties besloten unaniem om en voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven. Veel fracties maakten in hun bijdrage complimenten aan de initiatiefnemers over de inhoud van de plannen. Ook kregen ze een veer in de hoed over de manier waarop inwoners betrokken konden zijn. “We zijn erg blij met de brede steun die we krijgen van de raad,” aldus Bert Smit, voorzitter van Duurzaam Eiland. “We hebben ons ingezet voor betrokkenheid van de bewoners, en dan is het fijn dat raadsleden dat ook hebben teruggezien in de plannen.”

Inzage vergunningsaanvragen van 14-7 tot 24-8 ter inzage

De vergunningaanvragen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest liggen van 14 juli t/m 24 augustus ter inzage. Informatie daarover is te vinden via de website van de gemeente Houten. Kijk voor meer informatie ook op de websites zonneweide-deheul.nl en stroomveld-
deknoest.nl.