FAQ

Meest gestelde vragen

Hoe groot wordt de zonneweide?In totaal wordt de zonneweide 25 hectare. Daarvan wordt 20 hectare ingevuld met zonnepanelen. En 5 hectare is bestemd voor landschappelijke inpassing als recreatie en natuurontwikkeling.
Hoeveel zonnepanelen komen er?40.482 panelen
Hoe hoog worden de panelen?  Circa 1,5 meter op het hoogste punt.
Wanneer start de bouw van het zonneveld?Het project heeft een onherroepelijke vergunning. Verder is er SDE++-subsidie toegekend. Nu hangt het af van financiering, prijs en levering van bouwmaterialen. De aanvang van de bouw zal waarschijnlijk niet voor 2025 starten..

Regelgeving en beleid

Wat is het beleid voor zonnevelden?Dat staat in het Beleidskader Zonnevelden. Dat is op 8 juli 2021 vastgesteld in de Gemeenteraad. Het doel is om in 2040 zoveel duurzame energie op te wekken dat de gemeente energieneutraal is. In 2017 heeft de gemeenteraad beleid voor zonnevelden vastgesteld, met een plafond van max 100 hectare. Onder dat beleid is 45 hectare vergund. In 2020 is het beleid uit 2017 geëvalueerd en op 8 juli 2021 is het nieuwe beleidskader vastgesteld. De gemeenteraad heeft bepaald dat er tot 2025 nog max 55 hectare mag worden vergund. Stroomveld De Knoest vult daarvan 20 hectare in. Vanaf 2023 wordt het huidige zonneveldenbeleid geëvalueerd. Dan wordt bepaald hoeveel ha zonneveld er nog bij moeten komen.
Hoe wil de gemeente ervoor zorgen dat ze in 2040 energieneutraal is?De gemeente zet in op maximaal besparen, maximaal de daken vol leggen met zonnepanelen en tot aan 2025 100 hectare zonneveld en 7 windturbines te ontwikkelen (3 bestaand – Windpark Houten en 4 nieuwe – Windpark Goyerbrug).
Hoeveel draagt Stroomveld de Knoest bij aan Houten energieneutraal te maken in 2040?Van de 100 hectare aan zonneveld die de gemeente tot aan 2025 wil laten ontwikkelen vervult Stroomveld De Knoest 20%.
Waar komen eventuele nieuwe zonneweides?De gemeente Houten heeft beleid gemaakt. Zie de kansenkaart in het Beleidskader Zonnevelden. Daarin staat ook de limiet voor het aantal hectare zonneveld per gebied. De gebiedstabel zit achterin het Beleidskader. Het beleidskader is te downloaden van de gemeentewebsite.
Hoeveel hectare zonneveld komt er?Volgens het Beleidskader Zonnevelden voor de periode tot 2025 in totaal 100 hectare. Daarvan is 45 hectare al vóór 2022 vergund. Stroomveld De Knoest is goed voor nog 20 hectare.
Hoe kunnen inwoners invloed hebben op het beleid?De gemeenteraad heeft het Beleidskader Zonnevelden 8 juli 2021 vastgesteld. Het wordt na 2023 geëvalueerd. Dan is er via de gemeenteraad invloed mogelijk op eventueel nieuw beleid.
Voor hoe lang geldt het maximum van 55 hectare zonnevelden?Tot 2025.
Komen alle zonnevelden in Schalkwijk?In het Beleidskader Zonnevelden staat een ‘kansenkaart’. Daarop is zichtbaar in welke gebieden zonnevelden kunnen komen. Die liggen ook in andere delen van de gemeente dan Schalkwijk, zoals bijvoorbeeld ’t Goy.
Houden de percelen voor Stroomveld De Knoest de landbouwbestemming?Ja, de bestemming van de gronden blijft agrarisch. Met het zonneveld wordt tijdelijk (30 jaar) afgeweken van het bestemmingsplan. Na 30 jaar moet de grond weer in de oude staat worden opgeleverd en is deze weer te gebruiken als agrarische grond.
Moet het bestemmingsplan worden gewijzigd?  Dat is niet nodig. De initiatiefnemers krijgen een uitzondering om het perceel 30 jaar te gebruiken voor een zonneveld. Daar zit een opruimplicht aan vast. Daarna kan het weer agrarische grond worden. Aan het einde van de looptijd kan de grondeigenaar weer over het perceel beschikken.
Waarom worden niet eerst de daken volgelegd voordat we aan zonnevelden op landbouwgrond beginnen?Ook als alle daken zouden kunnen worden voorzien van zonnepanelen, zijn zonneweides nodig om genoeg duurzame energie op te wekken.
Hoe gaat het met het streven om alle daken ook vol met panelen te krijgen?  De gemeente Houten rekent erop dat heel veel daken volgelegd worden. Maar het loopt niet vanzelf. Veel voorkomende obstakels zijn de sterkte van het dak en de onmogelijkheid om de stroom aan het elektriciteitsnet van Stedin terug te leveren. Dit is niet eenvoudig op te lossen.
Hoe ziet het vergunningsproces van de gemeente eruit?Op hoofdlijnen: Indienen formele vergunningsaanvraagGemeente, provincie en waterschap beoordelen de aanvraagCollege van B&W neemt een besluitHet besluit gaat naar de gemeenteraad en die beslist over een verklaring van geen bedenkingen (vvgb)Het plan ligt zes weken ter inzage, er kunnen eventueel zienswijzen worden ingediendCollege van B&W beantwoordt de zienswijzenHet collegebesluit en het eventueel aangepaste plan gaan naar de gemeenteraadDe gemeenteraad beslist over de definitieve vvgb en een definitieve vergunningTegen het verlenen van een vergunning kan bezwaar gemaakt worden bij de rechter

Techniek en inrichting

Hoeveel stroom wordt er naar verwachting opgewekt per jaar met Stroomveld De Knoest?De verwachting is dat er stroom wordt opgewekt voor ongeveer 7300 huishoudens per jaar.
Hoe komen de zonnepanelen te liggen?In een zuid-opstelling. Voor de bodem is een zuid-opstelling beter. Er komt voldoende zonlicht en water op de bodem onder de panelen zodat het kruidenrijke gras kan groeien. Daarnaast staan de panelenrijen verder uit elkaar, onder andere om schaduwvorming op de volgende panelenrij te voorkomen.
Hoe hoog worden de panelen?  Tot 1,5 meter. Er moeten rekening gehouden worden met de richtlijnen uit het Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies. Omdat de percelen ten opzichte van de Kanaaldijk-Zuid verdiept liggen en de panelenvelden door beplanting aan het oog zijn onttrokken, zijn ze niet of nauwelijks zichtbaar. Wel houden we zichtlijnen open tussen de panelen door (bijvoorbeeld door nieuwe sloten en greppels).
Wat wordt er gedaan aan schittering?Beplanting zal de zonnepanelen aan het zicht onttrekken, hierdoor worden weinig problemen verwacht met schittering. De zonnepanelen liggen in een hellingshoek van ongeveer 10 graden. Dat ervoor zorgt dat licht naar boven wordt gekaatst. Reflectie zal daardoor weinig voorkomen. Om het fenomeen verder te verkleinen, zijn de zonnepanelen voorzien van een anti-reflectie folie of coating. Daarmee wordt lichtreflectie tijdens normale weersomstandigheden voorkomen. Hinder door lichtreflectie voor omwonenden en passanten, zoals gebruikers van omliggende wegen, wordt dan ook niet verwacht.
Kan Stroomveld De Knoest aangesloten worden op het Stedinnet?Voor Stroomveld De Knoest is er bij Stedin tijdig een aanvraag ingedien waardoor er een toezegging voor een aansluiting is.
Wordt er rekening gehouden met het opslaan van elektriciteit?In het plan is een opslagvoorziening opgenomen. Daarin wordt stroom opgeslagen die op een ander moment geleverd kan worden aan het net. 
Uit welke technische elementen bestaat een zonneweide, en waar komen deze elementen te staan?Het belangrijkste element van een zonneweide zijn de zonnepanelen. Deze komen op stellages in rijen in het park te staan. Dan zijn er verschillende kasten/huisjes nodig om de elektriciteit om te vormen en te vervoeren naar het net. De omvormers komen onder de panelen en de transformatoren staan verdeeld door het park, zo ver mogelijk weg van de bebouwing. Het inkoopstation komt aan de grens met de openbare weg. Op die manier kunnen monteurs er voor onderhoud gemakkelijk bij. De batterij opslag staat opgesteld naast het inkoopstation.
Waar komen de onderhoudspaden?De toegangs is aan de noordzijde van het park, dus aan de kanaalzijde. Het onderhoudspad loopt vanaf de toegang in zuidelijke richting tot halverwege het Stroomveld. Daar ligt vervolgens een onderhoudspad van west naar oost.
Hoeveel geluid maakt een transformator?Transformatoren hebben een koelmechanisme dat werkt wanneer het zonnepark energie produceert. Deze koelmechanismen maken dus overdag wat geluid. In de zomer wordt er meer energie geproduceerd, wat samen met de hoge temperatuur zorgt voor meer geluid dan in de winter. Een typische transformator heeft een maximaal geluidsniveau van 75 dB op 1,0m afstand (gedurende het meest zonnige moment in de zomer). Op een afstand van 30 meter is het geluid vergelijkbaar met fluisteren (45 dB). Op Stroomveld De Knoest worden de transformatoren en omvormers op minimaal 300 meter van woningen geplaatst, waardoor het geluid niet of nauwelijks waarneembaar zal zijn.
Hoe hoog worden de benodigde technische elementen maximaal? Zijn deze huisjes zichtbaar?Omdat de percelen ten opzichte van de Kanaaldijk-Zuid 0,5 meter verdiept liggen en de panelenvelden door beplanting aan het oog zijn onttrokken, zijn ze niet of nauwelijks zichtbaar. Ook de landschappelijke inpassing zal bijdragen aan zichtonttrekking.
Waar komen het Stedinaansluitpunt en de opslagbatterijen?Deze komen aan de kant van het kanaal. De opslagbatterijen wordt uit technische overwegingen dichtbij het aansluitpunt van Stedin geplaatst.
Komt er een hek rond Stroomveld De Knoest?Rondom de zonneweide komt een relatief laag hek van 1,5 meter van schapengaas. Dat wordt achter de beplanting geplaatst zodat het zoveel mogelijk uit het zicht blijft.
Wat is de planning van het project?Het project heeft een onherroepelijke vergunning. Dat betekent dat het Stroomveld gebouwd mag worden. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de bouw en voor de netaansluiting. De verwachting is dat het Stroomveld in 2025 wordt gebouwd en eind 2025, uiterlijk begin 2026 stroom levert aan het elektriciteitsnet.
Hoe wordt het veld straks opgeruimd en is wat is er mogelijk qua recycling van de panelen?  Na de periode van 30 jaar worden alle panelen gedemonteerd, worden de constructies verwijderd en wordt de grond opgeleverd zoals deze was voorafgaand aan de bouw (agrarische grond). De panelen worden straks zorgvuldig ingekocht. Daarnaast kan een zeer groot deel van de zonnepanelen tegenwoordig gerecycled worden en hebben de materialen bijna allemaal een hoge restwaarde.
Wat als waterstof in de toekomst toch de overhand krijgt?Waterstof is geen energiebron maar een energiedrager. Je hebt groene elektriciteit nodig om groene waterstof te maken. En die komt onder andere van zonneweides zoals Stroomveld De Knoest.

Natuur en omgeving

Kom er voldoende licht op de grond onder de panelen?De panelen worden richting het zuiden geïnstalleerd. Zo komt er meer licht op de grond dan bij een oost-westoriëntatie (dakstructuur). De rijen van panelen worden verder van elkaar geplaatst om schaduwwerking van de ene panelenrij op de andere te voorkomen. Op deze manier kan er voldoende licht en regen de bodem bereiken om biodiversiteit te ondersteunen.
Kan de onderbegroeiing onder de panelen worden gemaaid?Ja. Het maaien en opruimen is opgenomen in het beplantings- en beheerplan die onderdeel zijn van de vergunningsaanvraag.    
De grond is heel vruchtbaar, kan het bloemenmengsel onder de panelen daar wel tegen?Bij het ontwerp van de landschappelijke inrichting is een ecoloog betrokken. Die heeft aangegeven dat glanshaverhooiland op natuurlijke wijze ontwikkeld kan worden. Hierdoor kunnen soorten voorkomen zoals: beemdooievaarsbek, bochtige klaver of brede ereprijs. Maaisel wordt afgevoerd. Daardoor verschraalt de bodem steeds verder en gaan deze soorten het nog beter doen. Goed beheer helpt ook: voor het beheer van het glanshaverhooiland zal een extensief maaibeleid worden toegepast. Er wordt richting het najaar (september/oktober) gemaaid en afgevoerd.
Zijn de zonnepanelen te zien?Vanaf de weg komt er rondom Stroomveld De Knoest een beplantingsrand van 20 m tot de zonnepanelen. In die rand komt beplanting (riet, struweel) die het zicht op de zonnepanelen wegneemt. De rand wordt gefaseerd gemaaid. Dit is goed voor de ecologie en voorkomt dat de hele rand in één keer kaal gemaaid wordt. Er kan zo altijd een beplantingsrand hoog blijven zodat de zonnepanelen uit het zicht zijn voor de directe omgeving. Er wordt wel een lange zichtlijn over het Stroomveld gehouden, je kijkt dan over de sloot langs de panelenvelden, dus het is wel mogelijk om zonnepanelen te zien. Ook vanaf de uitkijktoren zijn de zonnepanelen te zien.
Er komt een natte zone. Gaat daar het grondwaterpeil voor omhoog?Voor Stroomveld De Knoest hoeft het grondwaterpeil niet te worden veranderd. De natte zone wordt ontwikkeld door grond af te graven. Afhankelijk van de biotoop die gecreëerd wordt zal dat dieper of minder diep zijn.
Waarom is er gekozen voor de natte zone in de huidige variant, en niet voor de variant parallel aan de A27?Er zijn diverse belangen tegen elkaar afgewogen. De gekozen variant stelt in staat om het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en inundatie van het veld vanuit de Schalkwijksewetering te vertellen. Dat is minder goed mogelijk met de A27-variant. Daarnaast houdt de gekozen variant rekening met het belang van agrariërs die de percelen naast Stroomveld De Knoest willen gebruiken.
Waarom volgen de sloten deze vorm?Met de sloot en greppels wordt het oude oorspronkelijke verkavelingspatroon terug gebracht. Zo waren de sloten oorspronkelijk, dus ook in de tijd van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit is onderdeel van het verhaal van de Waterlinie en de functie van de percelen als inundatieveld. Met de sloten kon het veld vanaf de Schalkwijksewetering onder water worden gezet. Nu maken de sloot en de greppels het oude verkavelingspatroon weer zichtbaar en beleefbaar. De manier waarop we de sloot en greppels aanleggen bevordert de biodiversiteit.
Wat voor bomen en struiken komen er in het Stroomveld De Knoest?Voor de beplanting is er een beplantings- en beheerplan opgesteld dat is overlegd met omwonenden en omliggende perceeleigenaren. In het plan is gebiedseigen beplanting voorgesteld zoals wilgen en elzen. Dat plan is onderdeel van de vergunningaanvraag. De gekozen soorten zijn inheems en passen goed bij de oorsprong van het gebied. De beplanting wordt zo divers mogelijk.
Wie is er verantwoordelijk voor het beheer van de landschappelijke inpassing en hoe wordt dit gefinancierd?Hoe het beheer wordt uitgevoerd is vastgelegd in het beplantings- en beheerplan. Aan de voorkant wordt geld gereserveerd om het beheer gedurende de gehele looptijd van de zonneweide goed uit te kunnen voeren. Er zal een aannemer worden geselecteerd die verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, onder toezicht van de eigenaar en beheerder van het Stroomveld.
Wie maakt het beleid voor maaien en onderhoud beplanting?Bij het indienen van de vergunningaanvraag is er een plan voor de beplanting en het beheer meegestuurd. Dat plan is straks onderdeel van de vergunning en de eigenaar van het project moet zich daar aan houden. Als de eigenaar zich er niet aan houdt kan de gemeente handhaven. Als er iets gewijzigd moet worden (bijvoorbeeld ander beheer wanneer het voorgestelde beheer onvoldoende goed werkt) moet dat met de gemeente worden overlegd.
Wat wordt er gedaan tegen overlast van muggen en ongedierte uit de natte zone?Muggen: er wordt gezorgd voor een goede balans tussen verschillende natuurtypen in de natte natuurzone, kleine hoeveelheid plasdras, open water met vissen aangesloten aan de bestaande watergang en hooiland dat vogels aantrekt. Op de Schalkwijksewetering komen ijsvogels voor. Voor deze soort worden nestelmogelijkheden gemaakt in het natte natuur gedeelte. Verder huizen er vleermuizen in het gebied. Ongedierte: als natuurlijke vijanden komen er in het gebied of de omgeving al vogels voor als buizerd, sperwer, valk, uil, kiekendief en wouw. Er wordt aandacht besteed aan nestelmogelijkheden voor steenuilen en ransuilen.
Waar worden fietsen en auto’s geparkeerd? Nu is er soms overlast van fietsers en auto’s die parkeren waar dit niet magAuto’s kunnen worden geparkeerd bij de Linielanding. Vandaaruit begint de bestaande wandel- en recreatieroute naar het gebied. Voor fietsers komt er een stallingsmogelijkheid in de zuidoosthoek binnen de natte natuurzone, zodat vanaf daar door het gebied gewandeld kan worden.
Er komt een uitkijkpunt. Hoe hoog wordt dat?Ongeveer 3 meter hoog.
Wat is de hersteltijd van de bodem als de zonnepanelen zijn opgeruimd?Vergunningsvoorwaarde is dat er bij de start van de bouw een nulmeting wordt gedaan van de bodemkwaliteit, en na 30 jaar de grond in minimaal dezelfde kwaliteit weer wordt achtergelaten. Bij de keuze van materialen voor de aanleg en voor het beheer – bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen – wordt er rekening gehouden met de bodemkwaliteit. In de periode dat het zonneveld er ligt wordt de bodem met rust gelaten, dus niet bemest of bewerkt. Dit is bevorderlijk voor de bodemkwaliteit.

Procesparticipatie

Hoe hebben omwonenden invloed?Inwoners hebben allemaal de mogelijkheid om te participeren (mee praten, mee delen). Hoe dichterbij mensen wonen, hoe meer mogelijkheid er is om te participeren. Er zijn inloopavonden en keukentafelgesprekken geweest voor omwonenden met interesse. Hierbij zijn wensen, meningen en belangen in kaart gebracht die zijn meegenomen in het ontwerp van de zonneweide.
Hoe zijn de omwonenden bij het plan betrokken?In de voorbereiding van het project hebben aanwonenden en omwonenden meegedacht over het ontwerp en de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Op 27 september 2021 hebben de coöperaties daar een bijeenkomsten voor georganiseerd. Met de huishoudens en bedrijven die grenzen aan Stroomveld De Knoest zijn in september en oktober 2021 en februari en maart 2022 keukentafelgesprekken gehouden. Met hun inbreng en wensen is het ontwerp van Stroomveld De Knoest significant verrijkt. Bijna alle ideeën zijn meegenomen in het ontwerp waarvoor vergunning is aangevraagd.

Financiële participatie

Hoe worden straks de ontwikkeling en de bouw gefinancierd? En kan ik straks ook financieel profijt hebben van dit project?  Inwoners kunnen financieel profiteren door zich aan te sluiten bij één van de coöperaties en te investeren. Via de coöperaties kan de omgeving 50% mede-eigenaar worden. Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten hebben een  Werkgroep Financiële Participatie ingesteld. Voor de bouw is straks (veel) geld nodig. Over het bij elkaar brengen daarvan gaan de coöperaties graag in gesprek met mensen die financieel willen meedoen. Er zijn keuzes. Bijvoorbeeld meer rente op obligaties betekent minder geld voor de omgeving, en andersom. Daarna komt er een definitief plan voor financiële participatie. Er is ook een mogelijkheid voor de coöperaties om 100% eigenaar te worden, dit is met contractuele afspraken vastgelegd.
Hoe kan ik straks financieel participeren?Het is nog te vroeg om een concreet aanbod te doen. Chint Solar en de coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten ontwikkelen en realiseren Zonneveld De Heul 50-50. De coöperaties streven naar 100% lokaal eigenaarschap. Dat kan alleen als straks veel inwoners van Houten financieel meehelpen. De coöperaties hebben een Werkgroep Financiële Participatie ingesteld. Die maakt op dit moment een plan hoe inwoners financieel kunnen meedoen. De coöperaties willen dat financiële deelname laagdrempelig is, zodat iedereen kan meedoen.
Wie verdient het geld in dit project?De grondeigenaar, de ontwikkelaar, de bouwer en de coöperaties verdienen geld aan dit project. En straks ook de installateur en de hovenier die het project moeten onderhouden. De verdiensten van de coöperaties blijven in deze buurt. Als je straks meefinanciert, krijg je een vergoeding voor het uitlenen van je geld. Daar maken de coöperaties op dit moment een plan voor.
Waarom is financiële participatie van inwoners nodig?Als inwoners financieel participeren, kunnen zij mee profiteren met de opbrengsten van het zonneveld. Inwoners zijn nodig om het eigen vermogen voor dit project bijeen te krijgen. Als dat lukt wil de bank de rest van het project financieren. De opbrengsten van het project kunnen weer worden geïnvesteerd in de omgeving en/of duurzaamheid.